Звіт керівника перед колективом та громадкістю

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.    

     Дошкільний навчальний заклад № 6 «Метелик» компенсуючого типу підпорядкований Управлінню освіти і науки Сумської міської ради,  розташований за адресою: м.Суми, вул. Харківська, 10  телефон 36-31-28Emailmetelik_6@ukr.net.

     На даний час у дошкільному закладі функціонує 12 груп дітей дошкільного віку з наповнюваністю 355дітей:

– групи раннього віку;

– 3 групи молодшого віку;

– 4 групи середнього віку (з них  1 логопедична );

– 3 групи старшого дошкільного віку (з них 1 логопедична).

Групи в закладі комплектуються за віковими ознаками. 

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. 

     В ДНЗ № 6 працює  60 співробітників, з них 2педагогів , 33– обслуговуючий персонал .

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : 

1.Розвиток соціальної компетентності дошкільника.

2.Формування працелюбності як важливої якості ранньої соціалізації дошкільників.

3.Удосконалення роботи закладу щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій. 

     На виконання п. 2  ст. 11 , п. 2  ст. 19  Закону України «Про дошкільну освіту», наказу управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 23.12.2003 року № 603 та з метою вивчення контингенту дітей дошкільного віку, які проживають на території міста і дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків. 

     Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей , неохоплених дошкільною освітою дітей по мікрарайону немає. Всі діти 5 річного віку  охоплені дошкільною освітоюВжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процесс. Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

    З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Протягом 2017 – 2018  року курсову перепідготовку при Сумському обласному інституті післядипломної  педагогічної освіти пройшов 5 педагогів,  ссестра медична старша. Атестацію пройшли 5 педагог, яким було присвоєно відповідну категорію.

    Протягом 2017/2018 навчального року педагоги закладу відвідували міські методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-класи.

     Вихователі дошкільного закладу будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експерементальну роботу кожного  педагога.

    В методичному кабінеті під керівництвом вихователя – методиста Барабан О.М. систематизовано матеріал для допомоги педагогічним працівникам з будь– якої проблеми.  Протягом навчального року для педагогів закладу було проведено масу заходів: круглі столи, семінари, тренінги, майстер – класи, тайм – менеджменти, педагогічні ради, різні конкурси та вікторини. На протязі навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам з питань навчально-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим покращилась якість організації життєдіяльності дітей, удосконалювались теоретичні знання та практичні вміння педагогів.

   Протягом 2017/2018 н.р.  впроваджувалися новітні педагогічні технології. Вихователі, з метою удосконалення навчально-виховного процесу, використовують інноваційні технології – М.Монтессорі «Теорії розвитку винахідницьких завдань» (ТРВЗ). «Батьківську педагогіку» В.Сухомлинського ; музичний керівник Т.В.Іщенко частково впроваджувала музично – педагогічну систему «Шульверк» Карла Орфа. Також під час час навчально – виховного процесу педагоги використовують компютерну і мультимедійну техніку.

     Протягом року були зібрані матеріали та створено банк інноваційних технологій. Впроваджуючи в практику роботи інноваційні технології колектив досяг значних успіхів у підготовці дітей до навчання у школі.

      У дошкільному закладі обладнано та організовано роботу кабінету психолога, медсестер, кабінету вчителів логопедів , фізкультурної та музичної зали, спортивного майданчику. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садку, міста, проходження курсів підвищення кваліфікації. Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. 

     Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Організацію харчування та медичний огляд дітей здійснює лікар Ходун С.А. та старші медичні сестри: Дяченко Т.В., Халявка А.М., які працюють за складеним на рік планом. Діти одержують 3х разове харчування. Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню.З боку завідувача та медичних працівників здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

    Відповідно до графіку, за наявності вакцин медсестрами проводилось щеплення дітям, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам даного регіону.

    Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Оформлено дієвий стенд «Будемо здоровими разом», «Поради лікаря». Працівники дитячого садка два рази на рік проходять медичний огляд. Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2017 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ № 6Практичним психологом розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.

     Протягом року сім'ям надавались консультації практичного психолога та лікаря. Для категорії цих дітей організовано 50% оплата за харчування.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. 

      В ДНЗ № 6 протягом року дотримувалися вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни та протипожежних заходів. Згідно річного плану ведеться активна робота по збереженню життя і здоров’я дітей, запобіганню дитячого травматизму, пропаганда здорового способу життя серед батьків. В травні 2018 року у закладі було проведено об єктове тренування з цивільного захисту, під час якого діти ознайомилися, як треба вести себе під час винекнення пожежі.

     Протягом 2017/2018 навчального року активно працював батьківський комітет дитячого садочку, як колегіальний орган педагогів та батьків. Батьківський комітет систематично були присутні на педагогічних радах, на засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

        Як керівник закладу, значну увагу у розвитку закладу я приділяю зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

       Завдяки активній діяльності батьківського комітету  та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка протягом  2017-2018 навчального року значно покращилась.