Звіт керівника перед громадкістю Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №6 «Метелик» м. Суми, Сумської області за 2022-2023 навчальний рік

Доброго дня Шановні колеги та всі присутні! На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Положенняпро дошкільний навчальний заклад, наказу МОН України від 28.05.2005р. № 55 «Прозапровадженнязвітуваннякерівниківнавчальнихзакладів»сьогоднія,Барабан Олена Миколаївна, завідувач Сумського ДНЗ №6 «Метелик» звітую передвамипророботузакладуза2022-2023навчальнийрік.

Звітуванняздійснюєтьсязметоюподальшогоутвердженнявідкритоїідемократичноїдержавно-громадськоїсистемиуправлінняосвітою,поєднаннядержавногоі громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень,запровадження колегіальної етикиуправлінської діяльності у навчальних закладах, щобазується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, реалізації положення продошкільнийзаклад.

Для ведення зборів нам потрібно обрати секретаря, який веде протокол засідання.ПропонуюкандидатуруБудікЛюдмилу Вікторівну,вихователя-методиста,обратисекретарем.Ставлюнаголосування.

Зарезультатамизвітуоцінюєтьсяроботакерівника(таємнимабовідкритимголосуванням.) Ставлю наголосування.

СумськийДНЗ№6«Метелик»Розташований за адресою м.Суми, вулиця Харківська, 10.

У дошкільному закладі протягом 2022-2023 навчального року функціонувало 12груп, кількістьвихованців- 242дитини.

Групранньоговіку-2

Молодшого дошкільного віку-2

Середнього дошкільного віку -3Старшогодошкільноговіку-3

Спеціальних груп дітей з вадами мовлення-2

Закладпрацюєзап’ятиденнимробочимтижнем:з7.00до19.00год.

 

Протягом року у зв’язку з воєнним станом відбулися зміни у роботі дошкільного закладу наші дошкільнята відвідували в садочку індивідуальні та підгрупові заняття за присутності своїх батьків. З дітьми, які не мали змогу відвідувати дошкільний заклад педагоги та спеціалісти працювали дистанційно через платформиZoom, Meet, Classroom, Viber.

Організаціяосвітньоїроботивзакладідошкільної освіти здійснювалася відповідно до основних положень Конституції України,ЗаконівУкраїни«Проосвіту»,«Продошкільнуосвіту»,Концепціїнаціонально-патріотичноговихованнядітейтамолоді,Положення«Продошкільнийнавчальнийзаклад»,«Проохоронудитинства»,Конвенції«Проправадитини»,затвердженоюпостановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 № 629, законів «Про пожежнубезпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно – епідеміологічних норм»,Положення про дошкільний навчальний заклад, а також згідно Санітарного регламенту,Базовогокомпонентудошкільноїосвіти,Програмирозвиткудитинидошкільноговіку«Українське дошкілля»,Колективноїугодиадміністрацією,профспілковимкомітетомтатрудовимколективом,Правилвнутрішньогорозпорядку,ПосадовихінструкційтаСтатуту.

Пріоритетнимнапрямом        роботи закладу   є фізкультурно-оздоровчий.

Садочокмаєвласнуемблему,гімн,прапор,сайт.

У2022-2023навчальному році колективзакладупрацювавнадвирішенням завдань:

 1. Створення безпечного сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника.
 2. Формування основи патріотичного виховання дітей через розвиток емоційної сфери у різних видах діяльності.
 3. Підвищення рівня комунікативної, мовленнєвої та художньо- мовленнєвої компетентності дошкільників в контексті формування дітей культури спілкування, доручення дітей до цінностей національної  культури свого народу в світлі вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Реалізація освітніх завдань здійснювалась на засадах особистісно- орієнтованоїмоделіорганізаціїпедагогічногопроцесу.Протягомнавчальногорокууправліннязакладом здійснювалось з дотриманням посадових обов’язків, законодавства України таіншихрозпорядчихактів,щорегламентуютьроботузакладівдошкільноїосвіти.Яккерівник,зверталаувагунадотриманнявсімаучасникамиосвітньогопроцесунормчинногозаконодавства.

Удошкільномунавчальномузакладіфункціонують:

 • кабінетзавідувача;
 • методичнийкабінет;
 • музичнийзал;
 • спортивнийзал;
 • кабінетпрактичногопсихолога;
 • кабінетучителів-логопедів;
 • кабінетбухгалтера;
 • кабінет діловода;
 • медичнийтапроцедурнийкабінет;
 • ізолятор;
 • кабінеткаштеляни;
 • кабінет музичних керівників та інструктора з фізичної культури;
 • харчоблок;
 • пральня;
 • підсобніприміщеннядлядвірника,сторожів,робітниказремонтутаобслуговуванняприміщень.

Середовище вякому знаходятьсядітимаєбутибезпечнимі таким, щосприяєгармонійномурозвитку.

В групових приміщеннях розвивальні осередки  мотивують дітейзнаходити місце длязадоволення власних задатків та інтересів, активізують до діяльності, зберігають фізичне тапсихологічнездоров’я,атакожрозвиваютьякостіособистостітаважливідляжиттякомпетентності. Кожна група оснащена телевізором.

Музичназала,спортивназалаоблаштованівідповіднодосанітарнихвимог.Укомплектованівсімнеобхіднимобладнанням,дидактичним,демонстраційнимматеріалом,музичнимиінструментами,технікою,спортивнимобладнанням,якестимулюєрізнобічнутворчудіяльність,вякомудитиназадовольняєсвоюприроднупотребуврозвитку.

УтриманнятавлаштуваннябудівлітатериторіїзакладувідповідаєвимогамСанітарногорегламентудлядошкільнихнавчальнихзакладів.

Сприйняттякрасинавколишньогосвітупочинаєтьсяздитинства.

Бачити з дитинства красу і берегти її повинна кожна людина. Подвір’я закладудошкільної освіти- це територія дитинства. Для дитини, для її формування дужеважливо,вякомуоточенніпройдутьнайважливішіперіодиїїжиття.Завданнядорослих-зробити цю територію безпечною, затишною і неймовірнокрасивою. Тому в нашому закладі в квітні була проведена благодійна акція «Подаруй садочку квітку» в якійприйнялиучастьусігрупизакладу.

Кадровезабезпеченнязакладу.

Укомплектованістьпедагогічнимикадрамитатехперсоналомздійснюєтьсявідповіднодо штатного розпису –67,35 особи.Педагогічних працівників-27 (в т.ч.вихователів–19,завідувач-1,вихователь-методист–2,практичнийпсихолог-1,музичних керівників – 2, вчителів логопедів – 2, інструктор з фізкультури-1), із нихмаютьвищуосвіту89%,маютьвідповіднуосвіту67%.Вакансіївідсутні.

Фаховийрівеньпедагогічнихпрацівників:вищакатегорія-3,вихователь-методист-1,І категорія-12,ІІкатегорія -5,спеціаліст-6.

Напочаткунавчальногорокунаказомпозакладуздійснюєтьсярозподілпедагогічних кадрів та обслуговуючого персоналу за віковими групами дітей. Щорічнозатверджуєтьсяштатнийрозписзурахуваннямкількостігруптаїхнаповнюваності,режимуроботи,площприміщеньтатериторіїдошкільногозакладу.НавсіпосадипедагогічнихпрацівниківтаробочіпрофесіїобслуговуючогоперсоналудошкільногозакладурозробленопосадовітаробочіінструкціївідповіднодоТиповихправилвнутрішньогорозпорядкудляпрацівниківдержавнихнавчально-виховнихзакладівУкраїни, затверджених наказом МОН України від 20.12.1993 №455, Листа МОН Українивід15.05.95№1/9-169«Провпровадженняформпосадовихінструкцій»,листаМіністерства праці та соціальної політики України від 03.10.2005р. №36-508 «Посадовіінструкціїпрацівників».Ведетьсяоблікособовогоскладупедагогічнихпрацівників.Ведетьсяоблік військовозобов’язаних.

Великезначенняувиявленнірівняпрофесійноїмайстерностіпедагогів,стимулюванні їх творчої активності відіграєатестація,якапроводиться відповіднодочастини четвертої статті 50 Закону України «Про освіту» від 28.09.2017р., частини першоїстатті 32 Закону України «Про дошкільну освіту», «Типового положення про атестаціюпедагогічних працівників», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України06.10.2010р.№930«ПрозатвердженняТиповогоположенняпроатестаціюпедагогічнихпрацівників»,змінтадоповненьдоТиповогоположенняпроатестаціюпедагогічнихпрацівників, внесених Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від20.12.2011№1473.Атестаціяпедагогівздійснюєтьсяу відповідностізперспективнимпланоматестації.

У 2023 році всього атестувались 3 працівника: 1-вихователь,1-музичний керівник, 1-інструктор з фізичної культури.

У2022-2023навчальномуроці курси підвищення кваліфікації пройшли3-вихователя, 1-учитель-логопед,1-сестра медична старша.У зв’язку з протиепідемічнимиобмеженнямипоCOVID,воєннимстаномвУкраїніз24лютого2022адміністраціязабезпечуєоптимальніумовидляпостійногопрофесійногозростанняпедагогівзурахуванняміндивідуальнихможливостейкожного.

Адміністрацією закладу забезпечується створення умов для ефективної реалізаціїбазового інваріативного та варіативного змісту дошкільної освіти та вжиті заходи щодоупровадженняінноваційнихпедагогічнихтехнологійуосвітнійпроцес,а саме:

 • Іщенко Т.В.,музичний керівник спікер   роботи творчої майстерки музичних керівників міста під керівництвом ЦПРПП СМР з теми «Дистанційне навчання дітей з музичного виховання» та в музичній майстерці «Випуск-Мікс 2023» із танцювально ігровими етюдами.
 • На сайті Всеосвіта музичний керівник опублікувала сценарій до Дня музики «Про друзів, які поспішали до Музики» та сценарій осіннього свята для дітей старшого дошкільного віку «Королева осінь всіх до столу просить».
 • Волкова М.О., музичний керівник приймала участь у Міжнародному конкурсі мистецтва «Maestro», художнечитання, зайняли перше місце.
  • Участь уМіжнародному багатожанровому двотуровомуфестивалі- конкурсі «Золота осінь» у номінації авторський вірш, зайняли перше місце.
 • Колосок О.А., вихователь приймала участь у Всеукраїнському конкурсі дитячо-юнацької творчості «Чарівний світ українського мистецтва», зайняли друге місце.
 • Отримала грамоту від проекту Всеосвіта за покращення освітнього процесу шляхом активного використання інформаційно- комунікаційних технологій та високий рівень цифрової грамотності.
 • Дошкільний заклад приймав участь в новорічній акції міста «Моя іграшка для ялинки громади».
 • Учасники освітнього процесу долучились до акції «Подаруй свято воїну».
 • До Дня Рідної мови по закладу проходив захід «Рідна мова- душа нації».
 • Було проведено II заняття доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин».
 • Дошкільний заклад брав участь уVII Всеукраїнській акції «HappyMяу для Мурчика»
 • Вихователі старших груп прийняли участь у Всеукраїнському STEM тижні в рамках фестивалю «STEM- весна-2023».
 • Дошкільний заклад приймав участь у конкурсі «Гроші та добробут у моїй країні».
 • Педагогічні працівники та спеціалісти закладу є постійними учасниками вебінарів,семінарівцифровоговидавництваМСFR ,Всеосвітатаінших.

Педагоги дошкільного закладу впроваджують в практику ефективні навчально-методичнісистеми,застосовуютьнетрадиційніпідходидороботи,збатькамитадітьми,впроваджують інноваційні форми освітньої роботи, реалізують різноманітніпроектипроводятьмайстер-класи.Асаме: «Навчання читанню дітей дошкільного віку за технологією Л.Шелестової»,«КоректурнітаблиціН.Гавриш»,«Теоріярозв’язаннявинахідницькихзадач(ТРВЗ)»,«Технологія«СуДжок»»,«Мнемотехніка»,«Експериментально-дослідницькадіяльність»,«Логічні блоки Дьєнеша», «Палички Кюізенера», «Пісочнатерапія (sand -play)», «Методика М. М.Єфименка«Театрфізичногорозвиткуйоздоровлення»», «Логоритміка», «Креативна дошка(малювання на «чарівному склі»)»,«Степ-аеробіка».

Длявиявлення,підтримкитарозвиткуобдарованості,природнихнахилівтаздібностейдітейдошкільноговікувзакладіорганізованопроведеннябезкоштовнихгуртків:

 • Вокальний гурток «Піснярі»
 • Театральний гурток «Театр дітям»
 • Степ-аеробіка «Маленькі грації»

Дана робота забезпечує персональний шлях реалізації особистісного потенціалувихованців.

Управлінськадіяльністьадміністраціїзакладуспрямовананазабезпеченнягарантованогоправагромадянна отриманнядітьмидошкільної освіти.Навиконаннялиста управління освіти і науки Сумської міської ради від 02.10.2013 № 01-18/1307 «Прозабезпеченняконтролюзаелектроннимзаписомудошкільнінавчальнізаклади»,зметоюзабезпеченняправадитининадоступністьздобуттядошкільноїосвіти,спрощенняпроцедури та вільного доступу до інформації про облік дітей до вступу у дошкільнийнавчальнийзаклад,прийомдітейдозакладуздійснюєтьсявідповіднодоелектронноїчерги в дошкільний навчальний заклад, сформованої на сайті http://reg.isuo.org. На 2022-2023навчальний рік всі заявки були розглянуті, видано направлення, всіх дітей з електронної чергибуло забезпечено місцем у дошкільний навчальний заклад. Особлива увага приділялась заходам щодо охопленнядошкільноюосвітоюдітей5-річноговіку.

Всюінформаціюпрофінансову звітністьви завжди можете знайтина нашомуофіційномусайтізакладуhttps://metelyk.sumy.ua/врозділіФІНАНСОВАЗВІТНІСТЬ.

Зупинюсьнадеякихмоментах🙁 КЕКВ 2240)

 • Послуги охорони закладу дошкільної освіти- 5200,00 грн.
 • Послуги зв’язку -10564,00 грн.
 • Дератизація та дезінфекція-4017, 00грн.
 • Оперативне та технічне обслуговування та поточний ремонт електрообладнання та електромереж-13364,46 грн.
 • Послуги з адміністрування програмного забезпечення комп’ютерних програм-17650.00 грн.
 • Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням прибудинкових територій, вивезення рослинних відходів-35000,00 грн.
 • Послуги заправки картриджів-2760,00 грн.
 • Послуги гідравлічних випробувань та промивки системи опалення-6168,71 грн.
 • Вивезення та поводження твердопаливних відходів-1285,18 грн.
 • Повірка вогнегасників-1860,00 грн.
 • Повірка лічильників холодної та гарячої води-3050.00 грн.
 • Повірка вагів- 116,00 грн.
 • Послуги вимірювання опору розтікання контуру заземлення-2010.96 грн.

 

Придбано: ( КЕКВ 2210)

 • Господарчі товари-10736,78 грн.
 • Будівельні товари-19108,48 грн.
 • Миючі та чистячи засоби-5649,23 грн.
 • Канцтовари, папір ксерокс ний-15204,00 грн.
 • Товари для Пункту Незламності – 6103,34 грн.

( КЕКВ 2220)

 • Медикаменти та перев’язувальні матеріали-3060,75 грн.

Благодійні кошти від Управління освіти і науки Сумської міської ради та Виконавчого  комітету СМР:

 • Товари для Пункту Незламності-1085803,64 грн.
 • Комлект для дошкільнят «Раннє дитинство»-7639,00 грн.
 • Цукерки для дітей-19720,00 грн.

Відповідно до протоколу № 10 позачергового засідання  комісії з питань  техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Сумської міської ради  від 24 листопада 2022 року та наказу управління освіти і науки Сумської міської ради № 255 від 02.12.2022 року «Про організацію Пунктів Незламності» в закладах освіти. На базі закладу був розміщений Пункт Незламності.

ЗгідноізЗакономУкраїни«Проохоронупраці»,Інструктивно-методичнихрекомендації «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпекижиттєдіяльностіузакладахдошкільноїосвіти»доданідолистаМОНвід14.02.2019№ 1/11-1491.удошкільномузакладіздійснюєтьсяроботазохоронипраціітехнікибезпеки,призначенівідповідальнізпитаньохоронипраці,затвердженіінструкціїзбезпекинаробочомумісціібезпекижиттєдіяльностідітейтаучасниківосвітнього процесу, а також ведуться документи, що регулюють питання охорони праці табезпекижиттєдіяльностівЗДО.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників. У березні 2023року між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договірна 2023-2026 роки. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюєтьсярегулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин. Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинноїорганізації забезпечують належні умови соціального захисту працівників. Зобов’язанняадміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. У 2022 -2023н.р.вчасновиплачуваласязаробітна плата.

Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасниківосвітньогопроцесуздійснюютьсязгіднознормативноюбазоютазаходівбезпекипраці.

Організованопроводилисьприприйомінароботуіперіодичні(двічінарік)медичніоглядипрацівників.

Заперіодроботи2022-2023н.р.травматичнихтанещаснихвипадківзспівробітниками на робочому місці та дітьми зафіксовано не було.

При складанні річного плану роботи планувалися заходи щодо організації роботи зохорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого тадорослого травматизму. Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видівінструктажівзтехнікибезпеки.

Медичну службу протягом 2022-2023 року представляла сестра медична старшаДяченко Т.В., яка постійноздійснювались:

 • медико-профілактичнізаходи;
 • контрользаздоров’ямтафізичнимрозвиткомдітей;
 • контрользадотриманнямсанітарно-гігієнічнихвимогтапротиепідемічногорежиму;
 • проведеннясанітарно-просвітницькоїроботисередучасниківосвітньогопроцесу;
 • веденнязвітно-обліковоїмедичноїдокументаціївпорядкувстановленомуМОЗУкраїни.

УДНЗ постійнопроводитьсяроботащодопротидіїбулінгувзакладі.Педагогічнийколективзабезпечуєстворенняузакладіосвітибезпечногоосвітньогосередовища, вільного від насильства та булінгу (цькування). Видано відповідні накази,розроблено всі відповідні документи щодо протидії булінгу, інформація розміщена насайті ЗДО та в інформаційних куточках. На нарадах при завідувачу, педагогічних радах,виробничихнарадахпостійно виноситьсяпитаннящодопротидіїбоулінгувзакладі.

Аналіззверненнягромадянзпитаньдіяльностінавчальногозакладу.

УДНЗпроводитьсясистемнароботащодозабезпеченнявиконаннявимогКонституції України, Закону України «Про звернення громадян» та Указу ПрезидентаУкраїнивід07.02.2008№109/2008«Пропершочерговізаходищодозабезпеченняреалізаціїтагарантуванняконституційногоправаназверненнядоорганівдержавноївладитаорганівмісцевогосамоврядування»,постановиКМУ«Прозатвердженнякласифікатора звернень громадян», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян ворганахдержавноївладиімісцевогосамоврядування,об’єднанняхгромадян,напідприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масовоїінформації,затвердженапостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід14квітня1997року№348(зізмінами).ОсобистийприйомгромадянздійснюєтьсязавідувачемСумського ДНЗ № 6 «Метелик» тайогозаступниками:Будік Л.В.,вихователем-методистом,Біліченко Г.І.заступникомзавідувача господарства згідно з функціональними обов’язками.

НавходітавприміщенніЗДОрозташованоінформаційнікуточкинаякихрозміщуєтьсядовідковаінформаціядлягромадян.

Протягом даного періоду до закладу надійшло: письмових звернень -2; усних-24,перелікпитань,зякимизверталисьзаявники:

 • влаштуваннядитинидоДНЗ-15;
 • реєстрація велектроннійчерзівДНЗ-3;
 • проведеннявипускнихранків–1;
 • відвідуванняДНЗвлітній період -2;
 • пільговікатегоріїдітей-1;
 • адаптаціядитинидоДНЗ-2;
 • запитпронаданнядокументів-2.

Зазвітнийперіодвсьогонадійшло26звернень.Зарезультатамирозгляду:

 • вирішенопозитивно-26;.
 • відмовленоузадоволенні-0;
 • дано роз’яснення-26.

Хочуподякуватиіпедагогам,ібатькамзаспільнуспівпрацю.Побажативсімміцногоздоров’я,новихтворчихзлетівпід мирнимнебомУкраїни!

Завідувач                                                                                      Олена БАРАБАН

 

Протокол звіту

Zvit