Атестація педагогічних працівників

Нормативно-правові документи

·        Типове положення про атестацію педагогічних працівників

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1649-22#Text

·         Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text